Näringsministern tog emot ny agenda för sjöfartsforskning

Idag överlämnades den nationella agendan för sjöfartsforskning och -innovation till näringsminister Ibrahim Baylan. Agendan har tagits fram av den svenska sjöfartssektorn och förklarar hur en större satsning på sjöfartsforskning kan bidra till Sveriges hållbarhetsarbete samt hjälpa till att trygga landets försörjning och ge rätt förutsättningar för exportindustrin.

– Det glädjer mig väldigt mycket att ni är framåtlutande och att ni vill förändra. Det ska inte underskattas i sådana här sammanhang, speciellt som inte bara en utan flera strukturförändringar ska genomföras. Det finns ett behov av en snabb digitalisering, ett behov av en klimatomställning samtidigt som behoven av ny och förändrad kompetens behöver hanteras, säger näringsminister Ibrahim Baylan på mötet där flera representanter från sjöfartssektorn deltog.

– Att peka på andra och säga att ni är ett särintresse, medan jag står för det allmänna intresset, för oss ingen vart. Det är en återvändsgränd för ett land som är så beroende av sin utrikeshandel och sin öppenhet. En del av det ni pekar på i agendan försöker vi redan göra när det gäller forskning och utveckling, säger Ibrahim Baylan.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström deltog under överlämning och berättade bland annat om hur viktig sjöfarten är för samhället.

– Den maritima näringen är en hållbarhetsnäring av rang. Se bara till arbetstillfällena inom näringen. 100 000 personer är idag sysselsatta inom maritim näring. Därtill är den en möjliggörare för till exempel en stor del av arbetstillfällena i exportindustrin. Den maritima näringen är därför en katalysator för en stor del av svensk industri men också för vår framstående besöksnäring. Exempelvis konstaterade Oxford Economics i en studie för några år sedan att en satsad krona inom sjöfartssektorn genom multiplikatoreffekten genererar tillväxt om ytterligare 2 kronor i ekonomin i övrigt, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Suzanne Green, ansvarig för forskning och innovation, på Svensk Sjöfart medverkade i framtagande av sjöfartsagendan.

– När vi tog fram agendan samlade vi oss inom sjöfartsnäringen ur ett bredare perspektiv. Det var både tillverkare, redare och industrin som är beroende av sjöfarten, men också högskolorna och forskningsinstituten som deltog i framtagandet. Det handlar mycket om att samla oss och visa våra gemensamma behov och lära oss av varandra. I arbetet med forskningsagendan ser vi redan nya samarbetsmöjligheter, exempelvis inom undervattensteknik och andra områden. Mycket handlar också om att gentemot övriga samhället se vilka områden som Sverige kan ta större position inom. De områden vi har pekat ut är bland annat fartygsdesign, energibärare och affärsmodeller. I det långa loppet handlar det här om att stärka svensk position och svensk ekonomi, men vi vill också ta en aktiv roll i det viktiga hållbarhetsarbete som alla måste göra, säger Suzanne Green, ansvarig forsknings- och innovation på Svensk Sjöfart.

Under webinaret deltog från rederinäringen även Svensk Sjöfarts medlemmar Wallenius och Stena. Den 14 april arrangeras ett webinarium där innehållet i NRIA Sjöfart 2021 presenteras och diskuteras. Läs hela agendan här.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Publicerad: 2021-03-25