Mycket sjöfart under Almedalsveckan

Föreningen Svensk Sjöfart deltar aktivt sedan flera år tillbaka under Almedalsveckan i Visby. För egen del är årets Almedalsvecka min första och nedan har jag samlat några av de intryck jag fått under veckan. Under årets Almedalsvecka har föreningen deltagit samt anordnat flertalet seminarium, paneldebatter, möten och utfrågning av ungdomspolitiker vid Maritima mötesplatsen och i ”sjöfartsgaraget” där vi också haft en utställning.

Ett av mina starkaste intryck under veckan och något som jag tar med mig är den optimism och det engagemang ungdomspolitikerna visar på. Det har märkts tydligt vid spontana samtal och vid de utfrågningarna om hållbara transporter och sjöfartens roll som anordnats dagligen vid ”sjöfartsgaraget” och där ungdomspolitiker från olika partier diskuterat visioner och ambitioner. Det är glädjande att höra hur flera av ungdomspolitikerna lyfter fram och visar på hur sjöfarten är en viktig del av lösningen på de klimat- och miljöutmaningar vi står inför.

Infrastrukturminister Anna Johansson besökte den Maritima mötesplatsen flera gånger under veckan och deltog bland annat i samtal om hållbara godstransporter där hon belyste att den maritima strategin måste vässas ytterligare framöver.

Flera av föreningens medlemmars investeringar och konkreta åtgärder för en hållbar sjöfart har belysts av politiker och företrädare från myndigheter och branschen. Och många medlemmar har på plats i Visby själva berättat om det arbete som pågår samt gett konkreta förslag vad som behöver göras ytterligare för att sjöfarten ska kunna bli den lösning politiken nu talar om.

Sjöfartsverkets nya farleds- och lotsavgifter har diskuterats flitigt och kritiserats i linje med föreningens synpunkter. Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith nämnde vid flera tillfällen att hon är mycket orolig och bekymrad över Sjöfartsverkets nya farledsavgifter och att de går tvärt emot de mål de har om att flytta mer gods till sjö. Boriana Åberg (M), ledamot i trafikutskottet, sa att de nya avgifterna blir en katastrof. Även Anders Åkesson (C), ledamot i trafikutskottet, kommenterade avgifterna under en paneldebatt och sa att Sjöfartsverket borde pausa och avvakta resultat av utredningar som pågår.

Ragnar Johansson, föreningens ordförande och vd för Svenska Orient Linien, informerade under seminariet ”Mer gods med båt och tåg – håller EU:s ambitioner?” om ett konkret exempel på vad det nya avgiftssystemet innebär och hur det är kontraproduktivt. Han förklarade att två av deras fartyg är så miljövänliga att de ligger som bas för det miljöindex som används i det nya avgiftssystemet, men att de trots det drabbas med 230 procents höjning av avgifterna. Precis som andra påpekat sa även Ragnar Johansson att de kommer behöva stänga av katalysatorer på grund av det nya avgiftssystemet.

Att bra styrmedel och internationella regler behövs för att sjöfarten ska bli den lösning på miljö- och klimatutmaningarna har lyfts fram vid flera paneldebatter och samtal under veckan. Samverkan och dialog har nämnts flitigt som avgörande ledord. Och att fler transportköpare och lastägare behöver ställa mer krav och lägga större vikt vid hållbarhet är också kommentarer som hörts under veckan.

Av de som deltagit i Almedalsveckan under flera år har jag noterat att många sagt att det är mycket sjöfart i år och att sjöfarten får allt mer utrymme på den politiska agendan.

Vid seminariet ”Smarta fartyg – svensk sjöfarts möjlighet till en ljusare framtid” diskuterades framtidens fartyg och bland annat nämndes att i takt med att teknikutvecklingen går framåt är det viktigt att arbeta med cyber security hur man skyddar systemen. Cyber security är ett område som får allt större utrymme på den internationella agendan och en fråga som föreningen följer aktivt.

Christina Palmén, sakkunnig miljö och sjösäkerhet, Föreningen Svensk Sjöfart