”Möjliggör sänkningen av farledsavgifter med 25 procent”

Sjöfartsverket förutsätter i sin treårsplan som verket nyligen lämnat till regeringen att investering i nya isbrytare anslagsfinansieras. Vidare föreslår Sjöfartsverket att den klimatkompensation om 300 miljoner som redan beslutats för 2023 och 2024 förlängs efter år 2024 genom att driften av isbrytning jämställs med vinterväghållningen på väg och järnväg – som  sedan lång tid tillbaka är statligt finansierad genom nationell transportplan.  Sjöfartsverket föreslår även att  staten, enligt Sjöfartsverkets förslag i tidigare anslagsframställan, tar det fulla ansvaret för fritidsbåtstrafikens behov samt för slussar och kanaler och att de för 2022 beslutade tillskottet om 220 miljoner kronor permanenteras. Sjöfartsverket bedömer att åtgärderna sammantaget skulle bygga upp en långsiktig hållbar ekonomi samtidigt som det möjliggör en sänkning av farledsavgifterna med upp till 25 procent.

– Vi välkomnar Sjöfartsverkets förslag, de åtgärder som verket föreslår är nödvändiga för att se till att sjöfarten till och från Sverige fungerar året runt i hela Sverige och för att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering för Sjöfartsverket. Vi förutsätter nu att regeringen beslutar i enlighet med detta förslag och säkerställer transporterna till och från Sverige året runt, samt att Sjöfartsverket har de ekonomiska medel man behöver för att fullgöra de uppgifter som regeringen ålagt verket, utan att kostnaden vältras över på sjöfarten för sådant som rimligen borde finansieras med skattemedel, säger Anders Hermansson, tf VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2022-03-02