Hur kan sjöfarten reducera CO2-utsläppen?

IMO beslutade våren 2018 att den internationella sjöfartens växthusgasutsläpp ska minska med minst 50 procent till år 2050. Nu deltar Svensk Sjöfart, Chalmers och IVL tillsammans i ett forskningsprojekt, med finansiering från Energimyndigheten, som syftar till att undersöka hur sjöfarten kan uppnå detta mål. Som ett led i projektet arrangerades en workshop där bland annat rederier, forskare och myndigheter deltog. Från Svensk Sjöfart deltog Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor samt Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor.

Vad handlade workshopen om?

– Workshopen handlade om hur sjöfarten ska kunna reducera CO2-utsläppenen med minst 50 procent och hur sjöfarten ska nå det. Vi delade upp workshopen i två delar; en del om tekniska och operationella lösningar och en om styrmedel. För varje del diskuterade vi vilka effekter och svårigheter som kan finnas, samt vilken potential som finns. Transportstyrelsen deltog också och presenterade vad som händer i förhandlingarna i IMO och Fredrik Larsson från Svensk Sjöfart presenterade vad som händer på industrisidan, inom ICS samt Svensk Sjöfarts positioner, säger Suzanne Green.

Vad blev störst diskussionsämnen under workshopen?

– Vi hade stora diskussioner om teknik och bränslen som ännu inte har testats speciellt mycket inom sjöfarten; exempelvis ammoniak och elektrobränslen. Här ser man stora möjligheter, men samtidigt har dessa lösningar inte nått så lång fram ännu att man kan identifiera svårigheter eller hinder. Det är viktigt i diskussionerna att också se vad man faktiskt kan göra här och nu och inse att det inte finns en specifik åtgärd som kommer att lösa allt, utan olika saker behöver ske tillsammans. Det var en del intressanta samtal om vad som är effektivast för världen i stort gällande CO2-minskning, men också hur styrmedel kan utformas för bäst effekt. Exempelvis diskuterades möjligheter till en CO2-fond, där inkomna medel går till forskning och klimatinvesteringar, säger Suzanne Green.

Vad händer härnäst?

– Inom forskningsprojektet kommer forskarna att sammanställa inputen och erfarenheterna som finns, från såväl denna workshop som andra underlag. Projektet ska vara färdigt i maj nästa år och då ska det publiceras en detaljerad analys av några av de tekniska och operationella åtgärder samt styrmedel som har störst potential för CO2-reducering inom sjöfarten. Det kommer också att resultera i beslutsunderlag som kan användas av exempelvis beslutsfattare, inom IMO, men också rederier, säger Suzanne Green.

Publicerad: 2019-11-08