Handlingsplan mot kränkande särbehandling till sjöss

Dokumentet är framtaget i syfte att stärka och synliggöra det arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som redan pågår inom svensk sjöfart.

Kommittén för Utbildning och Rekrytering (KUR) har fått i uppdrag av styrelsen i Sjöfartens Arbetsgivareförbund att utarbeta en aktivitetsplan för det omfattande och fortgående arbete som måste göras av alla inblandade parter. Redovisning av arbetet kommer att göras fortlöpande.

Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Föreningen Svensk Sjöfart har initierat en studie där ett antal studenter på de båda sjöfartshögskolorna deltagit. Studien ska utgöra en del av det material som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Lars Andersson, Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Pia Berglund, Föreningen Svensk Sjöfart

Strategi och handlingsplan för likabehandling inom svensk sjöfart

Strategy Action Plan for Equal Treatment in the Swedish Shipping

Publicerad: 2015-05-11