Godsflöden påverkas negativt av Brexit

Kommerskollegium har nyligen släppt en regeringsrapport som analyserar Brexit. Rapportens slutsats är att handeln mellan EU och Storbritannien kommer att drabbas negativt av utträdet och att godsflödena kommer att påverkas mer än handeln med tjänster.

Försämringarna avseende godsflöden kommer att bestå i ökad administration, ökade kostnader och minskad förutsägbarhet i flödet. Vid en EES-lösning skulle inte tjänsterna drabbas på samma sätt. En sådan lösning är dock att betrakta som högst osannolik då det skulle innebära fri rörlighet, vilket var en knäckfråga i omröstningen.

Det är också viktigt i sammanhanget att understryka att handel med varor och tjänster hänger ihop och är varandras förutsättningar för att fungera effektivt.  Rapporten fokuserar på hur handel med tjänster mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU och dess inre marknad. I uppdraget ingår även att analysera och lämna alternativ till hur tull- och handel kan regleras för varor mellan EU och Storbritannien vid ett brittiskt utträde ur EU.

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners såväl när det gäller handel med varor som med tjänster. Rapporten belyser att osäkerheten i dagsläget är mycket stor då mycket avgörs av utgången av de omfattande förhandlingar som kommer att följa de närmaste åren.

Kommerskollegium poängterar det höga värdet av att vara del i EUs inre marknad. Handel med varor och tjänster inom den inre marknaden ger betydligt mer omfattande fördelar än vad ett alternativt frihandelsavtal (såsom de som finns med bl a Kanada och Sydkorea) kan erbjuda.

I rapporten konstateras, i likhet med många andra, att villkoren för Storbritanniens utträde ur EU kommer att bilda praxis. Om förhandlingarna resulterar i särlösningar som innebär fördelar för Storbritannien utan proportionerliga åtaganden kan det locka fler länder till ”exit” varvid EU försvagas ytterligare. Samtidigt är EU beroende av rimliga förutsättningar för handeln med Storbritannien även framgent.

– Att nå fram till avtal som är ”lagom” bra blir därmed en balansakt på slak lina säger Rikard Engström, vice vd Svenskt Sjöfart.

Kommerskollegiums rapport  Brexit – Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien finns att ta del av här.

19775646-united-kingdom-with-flag-on-political-globe