Europeiskt paket för ekonomisk hållbarhet och EU:s taxonomi publicerat

EU har publicerat ett stort paket med syfte att styra de finansiella flödena mot mer hållbara alternativ utifrån målet att EU ska bli klimatneutralt år 2050. Bland annat innehåller paketet information om EU:s taxonomi och ett förslag för CSR-rapportering.

EU:s taxonomi syftar till att tydliggöra vilka aktiviteter som kan anses bidra till EU:s klimat- och miljömål och därigenom möjliggöra för finansiella aktörer att avgöra vilka investeringar som kan klassas som gröna. Även större företag omfattas och ska då redovisa i vilken grad företagens aktiviteter är förenliga med taxonomin. De sektorer som omfattas är bland annat energi, skogsbruk, tillverkning, byggnader samt såväl landtransporter som sjöfart. I samband med publiceringen igår antog kommissionen den första så kallade delegerade akten som sätter upp kriterier för att olika verksamheter ska ligga i linje med EU:s klimatarbete. Utöver klimat kommer regelverket successivt att kompletteras med kriterier rörande andra aspekter av hållbarhet. Regelverket och de kriterier som sätts upp kommer kontinuerligt att utvärderas och utvecklas.

Svensk Sjöfart, som engagerat sig i frågan om EU:s taxonomi, välkomnar beskedet om EU:s nya finansiella paket.

– Från Svensk Sjöfarts sida har vi arbetat aktiv med EU:s taxonomi och det är i sig mycket bra att sjöfarten numera har inkluderats inom ramen för EU:s taxonomi. Sjöfarten är grunden ett energieffektivt transportslag som har potential att avlasta en hårt ansträngd landinfrastruktur. Sjöfart är dessutom helt avgörande för världshandeln och därför enormt viktig för Sverige och EU. Sektorn är därmed enormt viktig för unionen. Många europeiska och i synnerhet våra svenska rederier ligger dessutom mycket långt fram i miljö- och klimatarbetet. Att sjöfarten är inkluderad i taxonomin är en bekräftelse på detta och något vi ska vara väldigt stolta över, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Anders Hermansson menar att det är viktigt att fortsätta hållbarhetsarbetet för att uppnå miljö- och klimatmål och att EU taxonomi kommer bli en viktig del för finansiering av gröna investeringar.

– Inom sjöfarten, liksom inom övriga sektorer som är inkluderade i taxonomin, finns dock behov av fortsatta åtgärder för att nå gällande miljö- och klimatmål. Fortsatt utveckling av och investering i ny teknik är därför helt avgörande, genom att sjöfarten är inkluderad i EU:s taxonomi blir det möjligt för finansiella aktörer att bevilja gröna krediter för sådana fartygsinvesteringar som möter eller presterar bättre än de krav som taxonomin ställer upp. Med tanke på hur väl positionerade svenska rederier är inom miljö- och klimatområdet bör detta stärka konkurrenskraften för svensk sjöfart, säger Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart.

Läs mer.

Publicerad: 2021-04-22