Det utökade sjöfartsstödet har inte fått avsedd effekt

Sjöarbetsmarknadens parter, Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfart har tillskrivit infrastrukturministern med begäran om att se över det utökade sjöfartsstödet som infördes 1 juni 2014.

Som en del i att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft vidtog den tidigare regeringen en rad åtgärder, bland annat ett utökat sjöfartsstöd. Syftet var att inkludera nya sjöfartsverksamheter som till exempel sjömätning, bogserbåt, kabelläggning och muddring. Utökningen av stödet välkomnades av sjöarbetsmarknadens parter, liksom av berörda rederier som länge önskat denna förändring.

Tyvärr har stödet inte fått den avsedda effekten. I praktiken innebär förändringen att fartyg som tidigare fått stöd nu har erhållit lägre stöd än tidigare eller helt förlorat sitt sjöfartsstöd. Avsikten med förändringen var att utöka kretsen som kan erhålla stöd vilket nu inte har blivit fallet. Sjöarbetsmarknadens parter anser de problem som uppstår beror på Delegationen för sjöfartsstöds tolkningar av det nya stödet. Parterna föreslår därför att Delegationen snarast kompletteras med en ledamot med kommersiell sakkunskap i sjöfartsfrågor.

Läs skrivelsen här: Länk till Hemställan om uppföljning av genomförandet av det utökade sjöfartsstödet.151005 Hemställan t infrastrukturmin A Johansson avs Delegationen Sjöfartsstöd