SjofartenSiffror

Sjöfarten i siffror

Sveriges andel av den globala världshandeln mätt i BNP är cirka 1,7 procent, samtidigt som vår andel av den globala handelsflottan är mindre än 0,1 procent. Motsvarande siffror för Danmark är 1,6 procent av världshandeln och 1 procent av den globala handelsflottan och Norge har 1 procent respektive 1,2 procent.

Regeringen föreslog den 1 september 2015 att Sverige ska införa tonnageskatt från och med den 1 juli 2016. Det var ett stort beslut för den svenska sjöfarten som efterfrågat skattereformen under många år. Övriga sjöfartsländer i Europa har sedan tidigare infört tonnageskatt. Om Sverige hade följt den europeiska utvecklingen för sjöfarten hade den vuxit med mellan 9 och 21 procent mellan år 2005-2012. Sjöfartens bidrag till Sveriges BNP hade då kunnat öka med mellan 1,4 till 3,4 miljarder kronor och skapa mellan 3 700 och 8 500 fler jobb än idag.

Till följd av bristande konkurrensvillkor har den svenska handelsflottan minskat med över 60 procent sedan år 2001. I början av 2015 fanns det knappt 100 svenskflaggade fartyg kvar som beviljades sjöfartsstöd, vilket är den lägsta nivån sedan 1970-talet. En stor andel av den svenska handelsflottan har flyttat till ett annat flaggland, då de svenska skattereglerna bidragit till att det blivit olönsamt att bedriva sjöfart under svensk flagg. Majoriteten av de utlandsflaggade fartygen är registrerade i våra grannländer såsom Danmark och Finland.

Det finns idag cirka 10 000 direkt sysselsatta på svenska fartyg och hela sjöfartsklustret; skeppsmäklare, hamnar, administration, finansiering, landanställd rederipersonal, m.fl. uppskattas till cirka 100 000 anställda, vilket är fler än inom den svenska fordonsindustrin. Med det nya tonnageskattesystemet kommer sjöfarten att få bättre förutsättningar att växa i Sverige.

Läs mer om sjöfarten i siffror

Den svenska handelsflottan 2016 innehåller detaljerade uppgifter om den svenska handelsflottan och är en publikation som Svensk Sjöfart tar fram årligen. Det finns också en mer koncentrerad rapport rörande ett bredare område i Svensk sjöfarts nyckeltal 2016 – båda för nedladdning nedan.