Blå tillväxt

Senast ändrad: 2019-11-22

Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen arbetar tillsammans för framtiden. Blå tillväxt är bra för miljön och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen. Sverige behöver en Blå tillväxt.

Tonnageskatt infördes den 1 januari 2017. Svensk Sjöfart har tillsammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen drivit kampanjen ”Blå skatt” för ett införande av tonnageskatt i Sverige. Tonnageskatt är en frivillig skatt som gör det möjligt för rederier att betala skatt i Sverige efter fasta taxor baserade på fartygens storlek. Skattereformen bidrar till att förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfarten att konkurrera med Europas övriga sjöfartsländer, som redan har infört systemet.

 

Svensk sjöfart får stora tillväxtmöjligheter i och med att tonnageskatten införs. Uppskattningsvis kan 18 000 nya jobb skapas de kommande åren i sjöfartsklustret. Sjöfartens bidrag till BNP kan öka från dagens 18 miljarder till över 30 miljarder. Cirka 300 fartyg kan komma att registrera sig i de svenska registren.