Tonnageskatt införs

Tonnageskatt infördes den 1 januari 2017. Svensk Sjöfart har tillsammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen drivit kampanjen ”Blå skatt” för ett införande av tonnageskatt i Sverige.

Tonnageskatt är en frivillig skatt som gör det möjligt för rederier att betala skatt i Sverige efter fasta taxor baserade på fartygens storlek.

Skattereformen bidrar till att förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfarten att konkurrera med Europas övriga sjöfartsländer, som redan har infört systemet.

 

Svensk sjöfart får stora tillväxtmöjligheter i och med att tonnageskatten införs. Uppskattningsvis kan 18 000 nya jobb skapas de kommande åren i sjöfartsklustret. Sjöfartens bidrag till BNP kan öka från dagens 18 miljarder till över 30 miljarder. Cirka 300 fartyg kan komma att registrera sig i de svenska registren.

Blå tillväxt är bra för miljön och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen fortsätter att arbeta tillsammans för framtiden. Sverige behöver en Blå tillväxt. Blå Tillväxt förslag på sju åtgärdsområden för hur svensk sjöfarts konkurrenskraft ska öka finns att läsa här: 170824 Blå tillväxt