logo Trelleborgs Ångfartygs ABs
Donationsfond

Historik

Stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs ABs Donationsfond bildades 1945 på initiativ av rederiets dåvarande verkställande direktör, skeppsredare Jarl Malmros, i anslutning till rederiets 75-årsjubileum. Rederiets styrelse beslöt då att till Sveriges Redareförening donera 200 000 kr att användas till en fond med namnet "Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolags Donationsfond”. Avkastningen av de anslagna pengarna skulle användas till "bestridande av kostnaderna för åtgärder, till nytta för svensk sjöfart och särskilt sådana, som är ägnade att öka säkerheten för de sjöfarande".

I anslutning till att Sveriges Redareförening mottog donationen beslöt man att ett särskilt beredningsutskott skulle tillsättas med uppgift att granska inkomna ansökningar. När den nya Stiftelselagen trädde i kraft 1994 ändrades namnet till "Stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolags Donationsfond".

Stiftelsen har sedan sin tillkomst anslagit medel till en rad olika projekt. Exempelvis har Stiftelsen gett bidrag till Sjöräddningssällskapet och under 2001 medverkat i framtagning av en ”riskdatabas” för sjöfarten.