logo Göteborgs Sjöfartshotell

Historik

Den 1 september 1974 öppnades ett sjöfartshotell i Göteborg under namnet "Scandinavia". Fram till dess hade arbetslöst sjöfolk varit hänvisade till vanliga hotell eller till att bo på det 1943 byggda Sjömanshemmet där standarden var förhållandevis medioker. Hotellets tillkomst var resultatet av att Stadsfullmäktige i Göteborg den 2 april 1970 beslöt att godkänna ett avtal mellan staden och Västsveriges Allmänna Restaurant AB (VARA) angående uppförande och drift av ett sjöfartshotell.

Staten anslog 1971 3,5 miljoner kr för ändamålet på villkor att Göteborgs kommun bidrog med lika mycket.

Staden och VARA bildade därefter en stiftelse som skulle svara för att hotellet blev byggt. När byggnaden var färdig skulle den hyras ut till VARA, som sedan skulle driva hotellet och en restaurang i gatuplanet. Av hotellets samtliga rum skulle 40 procent hyras ut till sjöfolk till reducerade priser, som stiftelsen bestämde.

Byggnadsarbetet startade under 1972. När bygget var klart övertog Sveriges Allmänna Restaurangaktiebolag (SARA) lokalerna (efter en organisationsförändring inom koncernen inträdde SARA som arrendator i VARA:s ställe) och hotellet och restaurangen kunde öppnas..

Det visade sig efterhand att systemet med att hålla 40 % av hotellrummen reserverade för sjöfolk inte fungerade så bra. Efter utredning av frågan och beslut i kommunfullmäktige kom man fram till att behovet av billiga hotellrum för arbetslösa sjömän kvarstod men att det bäst skulle kunna tillgodoses genom att sjöfolk kunde få betala ett lägre pris för rumskostnaden på valfria hotell. Därför såldes hotellfastigheten 1976 till SARA, mot en revers på 9 776 500 kronor.

Stadsfullmäktige uppdrog därefter åt Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell att förvalta stiftelsekapitalet och att använda stiftelsekapitalets avkastning för sådan rabattering. Stiftelsen har genom god kapitalförvaltning lyckats skapa ett betydande eget kapital. Det uppgår idag till ca 14 miljoner kronor.

Stadgarna från den 2 april 1970 reviderades och ändringarna godkändes av Göteborgs kommunfullmäktige den 23 september 1976. Stiftelsen har nu till ändamål att förbättra de sociala förhållandena för sjömän, i första hand genom ekonomiskt stöd till nödvändigt hotellboende i Göteborg. I andra hand skall stiftelsen stödja social eller kulturell verksamhet av värde för sjöfolk.

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse med säte i Göteborg. Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter. Tre ledamöter och en suppleant utses av Göteborgs Kommunfullmäktige medan fyra ledamöter och en suppleant för dessa utses av Sjöfartsverket.