Sjöfartsskydd

Senast ändrad: 2015-09-11

Den 13 december 2002 beslutades om att införa regler om sjöfartskydd. Sjöfartskydd kallas de åtgärder som vidtas för att skydda sjöfarten mot de yttre hot som uppkommit de senaste åren. Bakgrunden är ett antal händelser som inträffat sedan den 11 september 2001.

De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2004. Reglerna är ett tillägg till SOLAS kapitel V och kapitel XI-I samt ett nytt kapitel XI-2. Till reglerna har det fogats en kod, kallad International Ship and Port facility Security code (ISPS-kod), för skydd av fartyg och hamnanläggningar. Koden har två delar, A och B, varav A-delen är tvingande och B-delen rekommenderande.