Säkerhet för passagerarfartyg

Regelverket för skadestabilitet för passagerarfartyg är under revision i IMO. Arbetet är en konsekvens av Costa Concordia olyckan 2012. De flesta regelförslag är initierade av Cruise Liners International Organisation, CLIA, som är kryssningsrederiernas internationella organisation. Då SOLAS-konventionens regler inte skiljer mellan fartygstyperna, kryssning- och RoRo-Passagerarfartyg, är det av stor betydelse för den svenska sjöfarten att bidra i arbetet med de nya reglerna.

RoRo-Passagerarfartyg är en väsentlig del av den svenska infrastrukturen och skiljer sig konstruktionsmässigt från kryssningsfartyg, likaså är de operativa förutsättningar annorlunda. Efter Estonia katastrofen år 1994 har det genomförts en rad konstruktions- och operativa regelförbättringar för RoRo-Passagerar fartygen.

Målsättningen med den nuvarande revisionen är att höja överlevnadsindexet den s.k. *R-faktorn för passagerarfartyg i läckskadat skick. Med stöd av forskningsmedel från Sjöfartsverket har Svensk Sjöfart initierat ett forskningsprojekt ”Damage Stability for RoRo Passenger Ships”. Arbete har pågått i ett år med medverkan från rederier, akademi och myndighet. EU liksom IMO har visat ett stort intresse för detta projekt.