Miljö

Senast ändrad: 2017-10-18

Fakta om sjöfart och miljö

Sjöfarten är ett erkänt effektivt och miljövänligt transportsätt. Ett fartyg förbrukar betydligt mindre energi än en lastbil per enhet last och faktiskt även mindre än ett tåg. Sjöfarten är därför ett attraktivt alternativ med tanke på de låga koldioxidutsläppen.

Utsläpp per trafikslag

Till skillnad från sjötransporter kännetecknas landtransporter av trafikstockningar, olyckor och betydande kostnader för utbyggnad och underhåll av infrastrukturen. Givetvis behövs alla transportslag men utökade transporter till sjöss ger både förbättrad miljö och säkerhet.

Havet har unika möjligheter vars miljö måste värnas. Sjöfarten i Östersjön och Nordsjön regleras av svaveldirektivet som enligt Trafikanalys påverkat luftkvalitén positivt. Förslag finns på att göra Östersjön och Nordsjön till NECA-områden (regleringar av kvävedioxidutsläpp) samt regleringar av utsläpp av växthusgaser på miljöagendan.

Vad gör Föreningen Svensk Sjöfart?

Föreningen Svensk Sjöfart arbetar aktivt med att reducera sjöfartsindustrins negativa påverkan på miljön, såväl nationellt och internationellt. 2009 antog Föreningen Svensk Sjöfart som första redareförening i Europa EU:s Maritima Strategi och därmed den nollvision som finns däri om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten till 2050 – allt för att bidra i arbetet om klimatneutrala transporter och för att nå netto noll.

Utvecklingen av miljöfrämjande teknik för den internationella sjöfartsindustrin leds i många fall av våra medlemmar som haft stora framgångar med projekt gällande fartyg framdrivna av bland annat LNG, rotorsegel, metanol samt batterier.

Detta utvecklingsarbete är dyrbart och framgångarna är avhängigt av att det finansiella systemet och dess mekanismer finns på plats och gynnar de rederier som genomför investeringar för miljön om vi ska lyckas få positiva utfall för både miljön och företagen.  Sjöfarten är en viktig nyckel till att lösa miljöproblemen som de totala godstransporterna orsakar.

Svensk Sjöfart har skrivit en Klimatfärdplan med ambitiösa miljö- och klimatmål för sjöfarten.

Är du medlem och önskar du få regelbundna nyhetsbrev från Svensk Sjöfart om miljö- och klimatnyheter? Skicka ett mejl till Fredrik Larsson, fredrik.larsson@sweship.se