Miljo_header

Miljö

Sjöfarten är ett erkänt effektivt och miljövänligt transportsätt. Ett fartyg förbrukar betydligt mindre energi än en lastbil per enhet last och faktiskt även mindre än ett tåg. Sjöfarten är därför ett attraktivt alternativ med tanke på de låga koldioxidutsläppen.

Till skillnad från sjötransporter kännetecknas landtransporter av trafikstockningar, olyckor och betydande kostnader för utbyggnad och underhåll av infrastrukturen. Givetvis behövs alla transportslag men utökade transporter till sjöss ger både förbättrad miljö och säkerhet.

Havet har unika möjligheter vars miljö måste värnas. Sjöfarten har svaveldirektivet, förslag på att göra Östersjön och Nordsjön till NECA-områden (regleringar av kvävedioxidutsläpp) samt regleringar av utsläpp av växthusgaser på miljöagendan.

Föreningen Svensk Sjöfart arbetar aktivt med att reducera sjöfartsindustrins negativa påverkan på miljön, såväl nationellt och internationellt. Utvecklingen av miljöfrämjande teknik för den internationella sjöfartsindustrin leds i många fall av våra medlemmar. Det visar de framgångar som projekten med fartyg framdrivna av LNG, metanol samt batterier rönt. Detta utvecklingsarbete är dyrbart och framgångarna är avhängigt av att det finansiella systemet och dess mekanismer finns på plats om vi ska lyckas få positiva utfall för både miljön och företagens investeringar.  Sjöfarten är en viktig nyckel till att lösa miljöproblemen som de totala godstransporterna orsakar.