Plattformar

För att hantera utmaningen med att uppnå målen om en stärkt konkurrenskraft och nollvision, har en strategi om samarbete och delat vetande fastslagits och Föreningen har medverkat i att skapa tre kompletterande plattformar; Lighthouse, Zero Vision Tool (ZVT) och Sweship Energy.

Lighthouse fokuserar på forskning & innovation, ZVT utgår från konkreta industriprojekt för demonstrationer och teknikutveckling och Sweship Energy är ett kompetenscentrum för ökad energieffektivitet ombord på fartyg.

 

Lighthouse logga liten

År 2005 skapades grunden för en tvärvetenskaplig svensk sjöfartsforskning av Sveriges Redareförening, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg; Lighthouse. Även Sjöfartsverket, Västragötalandsregionen och Vinnova anslöt till projektet. Den svenska rederinäringen har investerat 100 miljoner kronor i Lighthouse för att bygga en plattform för svensk grundforskning inom sjöfart. Under 2014 togs ett viktigt och välkommet steg att bredda Lighthouse till att bli ett nationellt centrum. Idag deltar även Svenskt Marintekniskt Forum, IVL, RISE/Viktoria KTH, Linnéuniversitetet och SSPA i arbetet.

 

 

ZVT logo

Zero Vision Tool (ZVT) har samlat ett antal industriprojekt och kopplar utifrån dessa konkreta Triple Helix-samarbeten med myndigheter och akademi. Verksamheten har vuxit såväl med antal projekt och uppmärksammats på den internationella arenan. ZVT har bland annat blivit utvald att representera industrin i den Roadmap Östersjöstaterna arbetat fram för att stödja utvecklingen av sjöfarten i Östersjön.

I december 2014 tog HELCOM (Helsingforskonventionen, en överenskommelse mellan Östersjöns strandstater om att värna miljön i Östersjön) det glädjande beslutet att inrätta en underkommitté där ZVT rekommenderas som metod för det vidare arbetet. Antalet industriprojekt har nära dubblerats sedan dess. Den svenska sjöfartens totala investering inom ramen för ZVT, för att anpassa sig till svavelreglerna och andra utmaningar inom miljöområdet, uppgår till 500 000 miljoner euro. Om det beaktas att flera av projekten gäller nybyggnation, uppgår investeringen till över 1000 miljoner euro.

image007

Sweship Energy är en plattform med syfte att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv fartygsdrift. Potentialen för energieffektivisering inom sjöfarten är mycket stor. Vad som ger mest energivinst kan däremot vara väldigt olika beroende på fartygstyp, bränsle och de omständigheter fartyget opererar under. Det är därför denna plattform etableras, på initiativ från industrin och Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté. Fokus ligger på den potential som kan tillvaratas genom erfarenhetsutbyte, beteendeförändring och samarbete. Verksamheten organiseras i olika samverkansprojekt, utifrån de gemensamma behov som identifieras.