Farleds- och lotsavgifter

Senast ändrad: 2017-11-22

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ett räntabilitetmål som kräver att myndigheten går med vinst och levererar överskott till staten. Farledsavgiften finansierar Sjöfartsverkets verksamhet, samtidigt som majoriteten av EU:s länder inte har några statliga farledsavgifter. De nuvarande svenska farledsavgifterna utgör därför en konkurrensnackdel för handelssjöfart på Sverige och för det svenska näringslivet.

Föreningens arbete med frågan kan delas in i följande områden:

  • Sjöfartsverkets finansiering och kostnader
  • Miljödifferentierad avgiftsmodell
  • Kust- och närsjöfart
  • Mer gods och passagerare på köl
  • Effektivisering av lotsningsverksamheten

Aktuellt i frågan

Sjöfartsverket beslutade i november 2017 om två stora förändringar av de farledsavgifter som handelssjöfarten betalar till affärsverket. Den första är en ny avgiftsmodell för farledsavgifter som Sjöfartsverket avser att införa från 1 januari 2018. Den andra är en generell höjning av avgifterna (+ 9 % farledsavgifter + 5 % lotsavgifter) från 1 januari 2018.

Vad tycker Svensk Sjöfart i frågan?

Svensk Sjöfart är mycket bekymrade över det minskade anslaget från staten och effekterna det innebär för svensk arbetsmarknad, samhällsekonomin, sjöfartens konkurrenskraft samt klimat- och miljöpåverkan. Beslutet om höjningar av avgifter stämmer inte överens med de breda politiska ambitionerna som finns för att stärka sjöfartens konkurrenskraft för att mer transporter ska gå på vattenvägen.

Föreningen har i samverkan med andra arbetat för att frysa avgifterna och skjuta på införandet av ny avgiftsmodell. Den nya avgiftsmodellen har kritiserats för att inte ge de miljöstyrande effekter Sjöfartsverket uttrycker som en ambition med det nya systemet. I linje med föreningen Svensk Sjöfarts kritik har många uttryckt oro för att effekterna blir minskad konkurrenskraft för sjöfart och synpunkter har även framförts på framtagandeprocessen och brister i konsekvensanalysen.

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen analyserat miljökonsekvenserna av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssystem. Analysen, som publicerades i juli, visar att miljödifferentieringen i det föreslagna farledsavgiftssystemet inte ger förutsättningar för att åstadkomma en bättre miljö- och klimatnytta. Rapporten finns att läsa här. Trafikanalys huvudförslag är att tills vidare bibehålla den nuvarande farledsavgiftsmodellen och under tiden ta fram mer underlag om hur en ny avgiftsmodell kan utformas för att ge effektivast möjliga miljöstyrning. Vidare bör det även analyseras närmare vilka typer av miljöutsläpp som farledsavgifterna ska differentieras utifrån.

Vi har varit tydliga med att vi gärna med och arbetar fram en avgiftsmodell som leder oss mot minskade utsläpp och högre samhällsnytta.

 

 • Isbrytningen bör täckas genom anslag då det är en fråga om att hålla vattnets vägar farbara, dvs. jämförbart med att våra motorvägar plogas.
 • Vi föreslår att regeringen, för att kompensera det minskade anslaget, tar bort eller i alla fall minskar Sjöfartsverkets avkastningskrav.
 • Vi föreslår att regeringen motfinansierar den del som näringen idag själva lägger på miljödifferentiering genom farledsavgifterna.
 • Vi önskar att regeringen beslutar om att genomföra en grundlig konsekvensutredning av förslaget till nytt avgiftssystem innan det genomförs.
 • Vi välkomnar en översyn i bred och nära samverkan med sjöfartens aktörer av nytt förslag på avgiftsmodell. Vi har många konkreta förslag på hur förslaget på avgiftsmodell behöver justeras och arbetet med att ta fram nytt förslag måste ske i nära samverkan med berörda parter.

Tidigare publicerat:

Interna länkar