Till SRF:s startsida

Sveriges Redareförenings stadgar

Antagna vid föreningsmötet 4 april 2001

§ 1 Föreningens ändamål
§ 2 Medlemskap
§ 3 Inträde
§ 4 Medlemskapets upphörande
§ 5 Avgifter
§ 6 Styrelse och presidium
§ 7 Styrelsens sammanträden
§ 8 Styrelsens beslut
§ 9 Verkställande direktör
§ 10 Firmateckning
§ 11 Sektioner
§ 12 Revision och verksamhetsår
§ 13 Valberedning
§ 14 Ordinarie föreningsmöte
§ 15 Krig och liknande förhållanden
§ 16 Extra föreningsmöte
§ 17 Röstning vid föreningsmöte
§ 18 Medlems åligganden
§ 19 Skadestånd
§ 20 Skiljemän
§ 21 Stadgeändring
§ 22 Upplösning av SRF

§ 1 Föreningens ändamål

Sveriges Redareförening (SRF) är branschförening för i Sverige verksamma rederier och andra sjöfartsföretag som bedriver sjöburen verksamhet.

Såsom branschförening är SRF medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv).

SRF har till ändamål att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen.

SRF kan fatta för medlemmarna bindande beslut.

SRF kan besluta att bedriva viss verksamhet, för vilken medlem är skyldig att erlägga avgift, i särskild juridisk person.


§ 2 Medlemskap

Medlemskap i SRF kan beviljas rederi och annat sjöfartsföretag som bedriver sjöburen verksamhet och som är verksamt i Sverige.Om den som söker medlemskap bedriver sjöfartsverksamhet som enbart omfattar bemanning och/eller drift av fartyg men ej är fartygsägande kan medlemskap beviljas endast under förutsättning att det eller de företag som äger ifrågavarande fartyg också har eller ansöker om och beviljas medlemskap i SRF eller att den medlemssökande förbinder sig att erlägga avgifter till SRF även för berörda fartyg. På motsvarande sätt gäller om den som söker medlemskap bedriver sjöfartsverksamhet som enbart omfattar fartygsägande.Medlem i SRF är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och följa dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan SRF och Svenskt Näringsliv. Medlemskap i SRF skall omfatta all den sjöfartsverksamhet som medlemmen bedriver inkluderande alla fartyg och offshoreenheter (oavsett flagg) som denne helt eller delvis äger, disponerar eller driver. SRFs styrelse kan medge undantag härifrån. Alla i föregående stycke angivna fartyg och offshoreenheter skall ha certifikat utfärdade av Sjöfartsverket eller av motsvarande utländsk myndighet. Om klassning krävs av en sådan myndighet skall den utföras av ett klassificeringssällskap som är anslutet till International Association of Classification Societies (IACS).Företag som söker eller fått medlemskap är skyldigt att till SRF anmäla samtliga sina fartyg eller offshoreenheter och att på begäran lämna övriga uppgifter som är av betydelse för medlemskapet. Uppgifter om anmälda fartyg och offshoreenheter skall SRF och dess organ behandla förtroligt i enlighet med vad SRFs styrelse närmare anger.Om uppgiftsskyldighet i förhållande till Svenskt Näringsliv stadgas i §§ 21 och 22 av Svenskt Näringslivs stadgar.SRFs styrelse kan besluta att företag kan erbjudas viss service av särskild juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket mot särskild ersättning.


§ 3 Inträde

Ansökan om inträde i SRF och medlemskap i Svenskt Näringsliv skall inges till SRF på fastställd blankett och innehålla samtliga de uppgifter som är av betydelse för behandlingen av ansökan. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl SRFs som Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 4 Medlemskapets upphörande

Medlemskap i SRF och därmed följande medlemskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel och/eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning skett från medlemmens eller SRFs sida.
Medlemskapet i SRF upphör därjämte om medlemskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör.Medlem, som ej erlägger stadgeenliga avgifter eller som bryter mot andra stadgeenliga förpliktelser eller mot av SRF fattade beslut, kan genom styrelsebeslut uteslutas med omedelbar verkan.Om påföljder vid uteblivna inbetalningar till Svenskt Näringsliv och vid brott mot Svenskt Näringslivs stadgar och beslut stadgas i § 28 av Svenskt Näringslivs stadgar.Företag som upphör att vara medlem i SRF är inte berättigat att erhålla något av tillgångarna i SRF.


§ 5 Avgifter

Medlem skall till SRF och sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket erlägga de avgifter som fastställs på föreningsmöte. Avgifterna skall erläggas inom en månad efter anmodan.Vid ansökan om medlemskap i SRF skall anmälningsavgift enligt av före-ningsmöte fastställt belopp erläggas innan ansökan kan upptas till behandling.För det fall medlemskap ej beviljas återbetalas anmälningsavgiften.Vid behov äger styrelsen besluta om extra avgifter för åtgärder som ligger inom ramen för SRFs ändamål enligt § 1. Sådana avgifter skall erläggas inom den tid styrelsen fastställer. Beslut om extra avgifter skall fastställas av föreningsmöte inom två månader efter styrelsens beslut.Erlagda avgifter till SRF och till sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket restitueras efter ansökan, om medlemskap upphör vid halvårsskifte enl. § 4 första stycket och avgift erlagts för tid därefter. Om föreningsmöte nedsätter eller inte fastställer av styrelsen beslutad extra avgift, som redan erlagts av medlem, skall restitution ske med ifrågakommande belopp.Avgifter till Svenskt Näringsliv skall erläggas enligt § 21 av Svenskt Näringslivs stadgar.


§ 6 Styrelse och presidium

SRF skall ha en styrelse med lägst tio och högst fjorton ledamöter. Lägst nio, högst tretton av dessa väljs vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med nästföljande ordinarie föreningsmöte. Verkställande direktören ingår som självskriven ledamot av styrelsen. Med undantag av verkställande direktören skall ledamöterna av styrelsen ha ledande befattning i medlemsföretag.Styrelsen utser inom sig ordförande samt en eller två vice ordförande.Om styrelseledamot inte längre uppfyller kvalifikationskravet enligt första stycket ovan skall uppdraget som styrelseledamot upphöra med omedelbar verkan. Styrelsen äger då, att på förslag av valberedningen och med beaktande av stadgarnas innehåll i övrigt, utse ersättare för tiden fram till nästa föreningsmöte.Styrelsen må uppdra åt SRFs presidium att fullgöra på styrelsen ankommande uppgifter. SRFs presidium består av styrelsens ordförande, dess vice ordförande samt verkställande direktören.


§ 7 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören eller då minst tre ledamöter så påfordrar.Det åligger styrelsen

 • att utse verkställande direktör,

 • att arbeta för att främja SRFs syften,

 • att verkställa av föreningsmötet fattade beslut,

 • att utse företrädare vid bolagsstämma i sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket,

 • att utse, då så är möjligt, ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse,

 • att på ordinarie föreningsmöte varje år framlägga verk-samhetsberättelse med bokslut jämte revisionsberättelse,
  att besluta att SRF skall ingå i sådan medlemsgrupp som ovan i § 5 i Svenskt Näringslivs stadgar samt

 • att till behandling uppta framställning till styrelsen som görs av till SRF ansluten medlem eller av verkställande direktören.


§ 8 Styrelsens beslut

Vid sammanträde med SRFs styrelse har varje ledamot en röst. I andra fall än sådana, som anges i tredje stycket i denna paragraf, är styrelsen beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.Styrelseledamot äger icke delta i avgörande av fråga, som berör dennes person eller dennes företag eller företag, i vilket ledamoten kan utöva av-görande inflytande.Styrelsens beslut bestäms genom enkel majoritet med ordförandens röst som utslagsröst vid lika röstetal. I följande frågor krävs att minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande och tre fjärdedelar av de när-varande eniga om beslutet.

 1. Antagande eller uteslutande av medlem.

 2. Beslut att ådöma medlem skadestånd.

 3. Anställande eller entledigande av verkställande direktören.

 4. Godkännande av SRFs bokslut.

 5. Beslut om förslag till föreningsmöte angående avgifter till SRF.

 6. Beslut om hur den jämlikt § 14 punkt 7 fastställda avgiften skall fördelas mellan föreningen och sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1, femte stycket.

 7. För medlemmarna bindande beslut.

 8. Beslut om kortare tidsfrist för kallelse till extra föreningsmöte än sex dagar.

Styrelsen äger besluta å SRFs vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestäms i dessa stadgar eller på föreningsmöte.


§ 9 Verkställande direktör

I SRF skall finnas en verkställande direktör som, i enlighet med styrelsens instruktioner, ansvarar för föreningens löpande verksamhet.Verkställande direktören får icke vara ekonomiskt beroende av medlems-företag.


§ 10 Firmateckning

Styrelsen även som verkställande direktören äger handla å SRFs vägnar i förhållande till tredje man samt företräda SRF inför domstolar och myndigheter.


§ 11 Sektioner

För att underlätta för SRF att tillvarata intressena för medlemmar inom olika sektorer av sjöfartsnäringen och för att stärka samhörigheten mellan olika sådana medlemsgrupper och SRF äger styrelsen besluta om bildande av sektion för medlemmar, som tillhör en viss sektor. Sektion har att inom SRF verka för dessa medlemmars särskilda intressen. Medlemskap i sektion skall stå öppet för alla medlemmar som tillhör ifrågavarande sektor.För sektion utser styrelsen på förslag av medlemmarna i sektionen ett sektionsråd om högst 20 ledamöter utöver SRFs verkställande direktör som är självskriven ledamot. Sektionsordförande, som bör vara styrelseledamot, utses av styrelsen. Vice sektionsordförande kan utses av styrelsen. I föreningens styrelse är verkställande direktören föredragande i frågor som gäller sektionsverksamheten.

§ 12 Revision och räkenskapsår

Föreningsmötet skall varje år utse två revisorer och två suppleanter för granskning av SRFs räkenskaper och styrelsens förvaltning.Kalenderår skall utgöra räkenskapsår.


§ 13 Valberedning

För nominering av styrelseledamöter skall finnas en valberedning bestående av högst fem personer. Vid val av ledamöter i valberedningen skall särskilt beaktas att ingen må väljas som samtidigt är ledamot av SRFs styrelse och att beredningen bör få en med hänsyn till medlems-strukturen inom SRF så allsidig sammansättning som möjligt.Valberedningen utses av ordinarie föreningsmöte för tiden intill nästa möte. Beredningen utser ordförande inom sig och sammanträder på dennes kallelse. Varje ledamot av beredningen har en röst.Valberedningen skall senast tre veckor före ordinarie möte skriftligen till SRFs ordförande anmäla sitt beslut angående nomineringar till styrelsen.


§ 14 Ordinarie föreningsmöte

På tid och plats, som bestäms av styrelsen, sammanträder SRFs medlemmar varje år under första halvåret till ordinarie föreningsmöte.Medlemmarna skall kallas genom brev minst fjorton dagar före mötet och senast en vecka före mötet tillställas föredragningslista och bokslut för det senaste räkenskapsåret samt verksamhetsberättelse.Ärende, som medlem skriftligen anmält hos SRF minst tjugo dagar före ordinarie föreningsmöte, skall upptas i föredragningslistan.På ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden upptas:

 1. Val av ordförande vid mötet.

 2. Justering av röstlängden.

 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut med revisorernas utlåtande.

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 7. Avgifter till SRF och till sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket.

 8. Framställningar från styrelsen eller från medlemmar.

 9. Val av ledamöter i styrelsen.

 10. Val av revisorer jämte suppleanter.

 11. Val av valberedning.

 12. Val av ombud till Svenskt Näringslivs stämma.

Annat ärende får ej utan alla närvarandes samtycke upptas till avgörande vid mötet, om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.


§ 15 Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) gäller följande:

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie föreningsmöte ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och föreningsmöte åter hålles, att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid föreningsmöte samt att de personer som genom föreningsmötesbeslut senast utsetts till

 • styrelseledamöter

 • revisorer

 • ombud till stämma

 • ledamöter i valberedning

skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden föreningens styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder.


§ 16 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte skall hållas, när styrelsen så beslutar eller då minst tre ledamöter av styrelsen gjort framställning därom. Kallelse och före-dragningslista skall utsändas genom brev minst sex dagar före mötet. Kortare tidsfrist kan beslutas av styrelsen, när särskilda förhållanden så påkallar. Medlemmarna kan då kallas genom skriftlig telekommunikation. I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma vid mötet.Annat ärende än för vilket extra föreningsmöte inkallats får ej upptas till beslut vid mötet.Punkterna 14 i § 14 gäller i motsvarande mån vid extra föreningsstämma.


§ 17 Röstning vid föreningsmöte

Vid föreningsmöte äger medlem i SRF en röst. Därutöver har varje medlem en röst för varje fullt 5.000-tal kronor utöver de första 20.000 kronorna, som medlemmen erlagt i avgifter för senaste kalenderåret.Där ej annat är föreskrivet bestäms mötets beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs.
Vid föreningsmöte får ingen medlem rösta för mer än två tiondelar av det vid föreningsmötet företrädda röstetalet.


§ 18 Medlems åligganden

Det åligger medlem att noga ställa sig till efterrättelse SRFs och Svenskt Näringslivs stadgar och med stöd av dessa av SRF respektive Svenskt Näringsliv fattade beslut.


§ 19 Skadestånd

Medlem, som uppsåtligen överträtt eller kringgått föreningens stadgar eller av SRFs styrelse fattade beslut, kan av styrelsen åläggas skadestånd. Skadestånd till Svenskt Näringsliv regleras i § 28 av Svenskt Näringslivs stadgar.


§ 20 Skiljemän

Tvister mellan enskild medlem och SRF, vilka ej gäller utebliven betalning av avgifter enligt § 5, skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.


§ 21 Stadgeändring

Beslut om ändring av SRFs stadgar skall fattas vid föreningsmöte med tre fjärdedels majoritet och godkännas av Svenskt Näringsliv.För beslut om ändring av § 22 nedan skall dock krävas att samtliga med-lemmar inom SRF är ense om beslutet.


§ 22 Upplösning av SRF

Beslut om SRFs upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten med två tredjedels majoritet.Vid upplösning av SRF skall dess tillgångar efter betalning av SRFs skulder och betryggande avsättning för att täcka övriga åtaganden fördelas bland medlemmarna i förhållande till deras avgifter till SRF under de närmast förflutna två räkenskapsåren.